x
Login

Or


New to Moslem Lifestyle? Sign up!
x
Forgot Password

Please enter the email address registered on your account


x Have an account? Login
Sign up


Or

x

Stay in the know

The latest news and fabulous ideas straight to your inbox.


Lifestyle   FYI

Doa Setelah Sholat Fardhu Yang Dilakukan Oleh Rasulullah


Doa-setelah-sholat-fardu

Durasi Baca: Hanya 1 Menit

Setelah shalat, jangan langsung beranjak, Moslem Fellas.

Ada beberapa doa setelah sholat fardhu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dzikir-dzikir ini memiliki arti yang begitu dalam yang memang dibutuhkan oleh setiap kita.

Apa sajakah doa setelah sholat fardhu yang dianjurkan Rasulullah? Simak yuk!

Do’a Setelah Sholat Fardhu yang Dilakukan Rasulullah

Doa setelah sholat fardhu ini senantiasa dilakukan Rasulullah setelah shalat fardhu, lho. Apa saja ya do’anya?

1. Istighfar 3x

“Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.”

“Aku memohon ampun kepada Allah”

2. Membaca “Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta yaa dzal jalali wal ikrom.”

Artinya:

Ya Allah, Engkau adalah Yang Memberi keselamatan, dan dari-Mu segala keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan” [HR. Muslim, no. 414]

3. “Laa ilaha illalah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli sya’in qodir, Allahumma laa mani’a lima a’thoita wa laa mu’thiya lima mana’ta, wa laa yanfa’u dzal jaddi minkal jaddu”

“Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nya kerajaan (semesta ini) dan segala puji hanya bagi-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, dan kekayaan (Serta kedudukan) seseorang tidak berguna untuk menghindari hukuman (azab) dari-Mu” [HR. Bukhari, no. 255 dan Muslim, no. 1/414]

4. “Laa ilaha illalah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli sya’in qodir, laa hawla quwwata illa billah. Laa ilaha illallah wa laa na’budu illa iyyah, lahun ni’mah wa lahul fadhlu wa lahuts tsana’ul hasan. Laa ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kaafirun.”

Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nya kerajaan (semesta ini) dan segala puji hanya bagi-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kamu tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Nikmat dan karunia hanya milik-Nya, dan sanjungan berhak disembah kecuali Allah. Kami memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir membencinya” [HR. Muslim, no. 1/415]

5. Membaca tasbih 33x, tahmid 33x, dan takbir 33x

“Subhanallah”, artinya: “Mahasuci Allah”

“Alhamdulillah”, artinya: “segala puji bagi Allah”

“Allahu Akbar”, artinya: “Allah Maha Besar”

Genapkan bacaan dzikir menjadi 100 dengan membaca:

“Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ‘ala kulli sya’in qodir”

Artinya: “Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Hnaya milik-Nya kerajaan (semesta ini) dan segala puji hanya bagi-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu”


Baca Juga:


Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai shalat, maka diampuni kesalahan-kesalahannya, sekalipun seperti buih di lautan” [HR. Muslim, no. 1/418]

6. Dibaca Khusus Setelah shalat Maghrib dan Subuh sebanyak 10x

“Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ‘ala kulli sya’in qodir”

7. Membaca Ayat Kursi

“Allahu la ilaha illa huwal-hayyul-qayyụm, la ta`khuzuhụ sinatuw wa la na’um, lahụ ma fis-samawati wa ma fil-arḍ, man zallazi yasyfa'u 'indahu illa bi`iznih, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyai`im min 'ilmihi illa bima sya`, wasi'a kursiyyuhus-samawati wal-arḍ, wa la ya`uduhu hifzuhuma, wa huwal-'aliyyul-'azim”

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

8. Membaca Al-Ikhlas

“Qul huwallahu ahad, allahus-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad”

Artinya:

“Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”

9. Membaca Al-Falaq

“Qul a’uzu birabbil-falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri gasiqin iza waqab, wa min syarrin-naffasati fil-‘uqad, wa min syarri hasidin iza hasad”

Artinya: “Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki”

10. Membaca An-naas

“Qul a’uzu birabbin-nas. Malikin-nas. Ilahin-nas. Min syarril-waswasil-khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin-nas. Minal-jinnati wan-nas”

Artinya: ”Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa tersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusai”

Itulah doa setelah sholat fardhu yang bisa kamu rutinkan setiap selesai shalat.

Nadya MaysyarahBuat Tulisan
Oknum Ustad di Sosial Media, Tanda Akhir Zaman yang Harus Diwaspadai
Previous
Oknum Ustad di Sosial Media, Tanda Akhir Zaman yang Harus Diwaspadai
5 Mitos Kehamilan dan Fakta yang Sebenarnya
Next
5 Mitos Kehamilan dan Fakta yang Sebenarnya
Related Articles
Back to
top